ALGEMENE VOORWAARDEN AMS AUTO MOTOR SERVICES

1. Algemeen
De fabrikant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het design, de afmetingen of materiaal van onze geafficheerde producten op presentatiemateriaal. Al onze verkopen zijn onderworpen aan de onderhavige algemene voorwaarden die voorrang hebben op alle andere aankoopvoorwaarden, uitgezonderd in geval van formele en uitdrukkelijke afwijking van onzentwege. Elke bestelling impliceert automatisch de volledige acceptatie van deze verkoops- en garantievoorwaarden. Deze algemene voorwaarden worden afgeleverd bij ontvangst van de factuur van het verkochte product.

2. Levertijden en levering
Alle levertermijnen zijn indicatief. Zij vormen geen verbintenis en scheppen geen aanleiding tot sancties of schadevergoedingen in geval van vertraging op de geplande data. Onvoorziene gebeurtenissen of overmacht geven ons het recht om de uitvoering van bestellingen voor een periode die gelijk is aan de duur van de onvoorziene gebeurtenis of overmacht op te schorten. De verzendingskosten zijn altijd voor rekening van de klant, zowel als de verzending gebeurt per post of per koerier of per expresdienst (tenzij anders wordt vermeld op de factuur). De goederen worden verzonden op risico en verantwoordelijkheid van de geadresseerde, die verhaal heeft tegenover de vervoerdienst. Elke klacht moet schriftelijk worden ingediend bij de vervoerdienst bij aflevering en een kopie moet naar ons worden gestuurd binnen acht dagen, bij gebreke waarvan geen enkele klacht in behandeling wordt genomen.

3. Prijzen
Wij hanteren vaste prijzen die het product omvatten vermeld op de factuur. Onze facturatie gebeurt steeds aan de prijs die van kracht is op de dag van de bestelling. De geadverteerde prijzen zijn onderworpen aan het wettelijke btw-tarief.
In geval van verkoop op afstand worden onze prijzen berekend vanaf het vertrek uit de fabriek, waarbij de verzendkosten of transportkosten voor rekening van de klant zijn (tenzij anders is vermeld op de factuur). Onze facturatie gebeurt steeds aan de prijs die van kracht is op de dag van verzending. De geadverteerde prijzen zijn onderworpen aan het wettelijke btw-tarief.

4. Betalingsvoorwaarden
Betaling van de goederen is verplicht op de dag van levering. Elke betalingsfaciliteit die kan worden toegekend, moet door ons hoofdkantoor worden geratificeerd. De factuur voor de aankoop van de goederen wordt binnen een termijn van 15 werkdagen na bestelling naar de klant gestuurd.

In het geval van verkoop op afstand, worden onze facturen altijd cash verrekend, na aftrek van kortingen. Elke andere toegekende betalingsfaciliteit moet door ons hoofdkantoor worden geratificeerd. Elke tekortkoming en/of vertraging in de betaling geeft ons het recht onze goederen te retourneren.

5. Retour en ruilen
Met inachtneming van hetgeen hieronder is bepaald voor verkoop op afstand, wordt geen enkele retourzending van goederen aanvaard zonder onze voorafgaande toestemming en uitsluitend in de vorm van omruilen. De retourzending vindt plaats door vooruitbetaalde verzending in de originele verpakking. Alle goederen die aankomen zonder overeenkomst worden systematisch geweigerd.

6. Garantievoorwaarden
De goederen worden door de fabrikant geleverd met een garantieperiode van twee jaar. De garantie dekt ook de transportkosten voor het terugsturen van de goederen naar onze werkplaatsen, mits ze zich in de originele verpakking bevinden. Waarbij de klant een jaarlijkse onderhoudsverplichting heeft in de Motor Clean werkplaatsen of na elke 300 gebruikte uren, welke termijn het eerst van toepassing is. De kosten van zorg en onderhoud tijdens de garantieperiode zijn voor rekening van de klant. De garantie geldt voor normaal gebruik, zoals voorzien in de gebruikershandleiding. De klant heeft in geen geval recht op gebruik van onze ontkalkingsstations, zonder eerst in onze werkplaatsen of op afstand de training te hebben gevolgd voor het gebruik van onze apparatuur. De Motor Clean Company adviseert en behoudt zich de inbedrijfstelling voor van de goederen die zij distribueert.
Ons bedrijf sluit elke garantie uit in geval van overmacht, nalatigheid of gebrek aan onderhoud, of het niet-conform gebruik zoals bedoeld door de fabrikant.

7. Geschillen
Elk geschil met betrekking tot de verkoop van onze producten, zelfs in het geval van een garantieclaim of meerdere verweerders, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechter van de handelsrechtbank binnen wiens rechtsgebied onze statutaire zetel is gevestigd.

8. Voorbehoud van eigendomsrecht
De verkochte goederen blijven eigendom van onze onderneming tot de effectieve betaling van de volledige hoofdsom en aanbelangen. Vormt geen betaling in de zin van dit artikel is het stellen van een zekerheid die een betalingsverplichting schept. Niet-betaling op de bepaalde vervaldag kan leiden tot de vordering van de goederen, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de goederen die de koper in zijn bezit heeft, onbetaald zijn. Deze bepalingen vormen geen beletsel voor de overdracht van risico’s aan de koper van zodra de goederen onze gebouwen verlaten. Tot de volledige betaling van de hoofdsom en aanbelangen mag de koper de goederen van ons bedrijf niet doorverkopen of verwerken.

9. Automatische beëindigingsclausule
Bij gebrek aan betaling door de koper van de aan ons bedrijf verschuldigde bedragen, zal de verkoop van rechtswege worden geannuleerd indien het ons bedrijf gepast lijkt door het verzenden van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging waarin naar deze clausule wordt verwezen, onverminderd het recht van ons bedrijf om een schadevergoeding te vorderen.